FAQ

Temperatuurregelaars

Hoe werkt een weerstandsthermometer?

De elektrische weerstand van de sensor van een weerstandsthermometer verandert met de temperatuur. Omdat de weerstand van meetresistoren conform EN 60751 (2009-05) toeneemt bij stijgende temperatuur, noemen we ze PTC (Positive Temperature Coefficient). Pt100 of Pt1000 meetresistoren worden normaal gesproken gebruikt voor industriële toepassingen. De thermometers waar EN 60751 centraal staat zijn vastgelegd in DIN 43735.Wat zijn 2-, 3- en 4-draads circuits?

Ze beschrijven het aantal draden waarmee de meetresistor (bijv. een Pt100) is aangesloten. Omdat met de eenvoudigste 2-draads aansluiting de draadweerstand het meetresultaat kan vervalsen, kan deze negatiefe invloed worden gecompenseerd in de 3- of 4-draads aansluiting, en de nauwkeurigheid van de meting worden verbeterd.

Wat zijn fluctuaties en overshoots?

Voor tweepunts regeling is vaak golving nodig. Een temperatuur die nadat de temperatuurregeling begonnen is boven het instelpunt stijgt noemen we overshoot. Temperatuurwijzingen rond het instelpunt noemen we fluctuaties. Een betere kwaliteit regeling wordt verwacht wanneer het overshoot- en fluctuatieniveau laag is.

Wat betekent „Pt100"?

Pt staat voor Platina met een nominale weerstand van 100 Ohm bij 0 °C (EN 60751).

Wat gebeurt met een hoge omgevingstemperatuur > 85 °C?

Hoge TC-fout en schade aan de elektrische componenten.

Wat is een PID-regelaar?

PID-regelaar is een combinatie van proportionele, integrale en afgeleide regeling. Door middel van proportionele regeling wordt de temperatuur dus soepel geregeld zonder fluctuaties. Via integrale regeling vindt automatische offset-matching plaats en door afgeleide regeling is een snelle reactie op externe storingen mogelijk.

Wat is een tweepuntregelaar?

Een tweepuntregelaar is een regelaar die discontinu werkt, met twee outputstatussen. Afhankelijk van het feit of de actuale waarde zich boven of onder het instelpunt bevindt, is de bovenste of onderste outputstatus actief. Tweepuntregelaars worden gebruikt wanneer de regelende variabele geen continue variabele is maar eerder tussen twee statussen kan schakelen, bijv. On/Off. Hoewel de tweepuntregelaar een stabiele status behaalt, stopt hij nooit met werken. Met sterke wijzigngen in het instelpunt kan hij zeker sneller regelen dan mogelijk is met andere regelprocessen.

Wat is D-regeling?

D-functie (of afgeleide regelfunctie) wordt gebruikt om een output in evenredigheid met een tijd-afgeleide functie van de input te houden.

Wat is P-regeling?

P-regeleing (proportionele regeling) wordt gebruikt om een output in evenredigheid te houden met de afwijking tussen het instelpunt en de werkelijke waarde.

Wat is zelfoptimalisatie of autotuning?

De PID-voorwaarden voor temperatuurregeling variëren in waarde en combinatie, afhankelijk van de kenmerken van het beheerde systeem. In het huidige gebruik zijn er een aantal traditionele methoden voorgesteld en geïmplementeerd om de PID-voorwaarden vast te leggen van degolfvorm van de door de temperatuurregelaar te beheren temperaturen. Hierdoor is zelfoptimalisatie mogelijk (bijv. de bepaling van de PID-voorwaarden gebruikt voor een verscheidenheid aan beheerde systemen). Onderdelen van de zelfoptimalisatie-processen zijn staprespons-, limietgevoeligheids- en limietcyclusprocessen.

Wat is de afgeleide tijd?

De afgeleide tijd is de tijd die nodig is bij het beheersen van een verschil totdat een integratorafwijking overeenkomt met de regeloutput in proportionele regeling. Hoe langer de afgeleide tijd, des te sterker is de afgeleide component van het outputsignaal.

Wat is de hysterese?

Tweepuntregeling schakelt de output aan of uit, afhankelijk van de deviatievorm van het instelpunt. Dit betekent dat de output vaak bij de kleinste temperatuurschommelingen kan wijzigen. Dit kan de levensduur van het outputrelais verkoten en een negatief effect hebben op de levensduur van de stroomschakelaar. Daarom is een scheiding gecreëerd tussen de punten voor het ON en OFF schakelen. Dit verschil tussen de schakelpunten staat bekend als de hysterese.

Wat is de integrale tijd?

De integrale tijd is de gedefinieerde tijd waarin de integrator de waarde van de staprespons van de P-regelaar moet halen. Hoe korter de integrale tijd, des te sterker het effect van het integrale component. Indien de integrale tijd echter te kort is, kan dit leiden tot fluctuaties.

Wat is het instelpunt?

Het instelpunt is de parameter waarop de temperatuurregelaar zou moeten reageren. De tijd die nodig is om stabiele regeling te behalen varieert voor elk geregelde systeem.

Wat is thermospanning (of het Seebeck-effect)?

Het effect dat genoemd is naar Thomas Johann Seebeck beschrijft het feit dat er elektrische spanning optreedt als twee verschillende metallic geleiders op twee verschillende punten worden aangesloten, als er een temperatuurverschil is tussen de aangesloten en het open einde van de thermokoppel.