FAQ

Onderhoudsapparatuur

Waar wordt een draagbare SF6 gastransfereenheid voor gebruikt?

Een draagbare SF6 gastransfereenheid wordt gebruikt voor de transfer en vloeibaarmaking van SF6 gas.

Wat is het verschil tussen een vacuümpomp en vacuümcompressor?

Een vacuümpomp wordt gebruikt om lucht uit een gascompartiment te evacueren. In tegenstelling daartoe zorgt een vacuümcompressor in het SF6 terugwinningsproces voor een initiële druk groter dan 1 bar bij de SF6 compressor en maakt dus een restdruk tot 1 mbar in de gastank mogelijk.

Waarom moet voor SF6 gas speciale apparatuur worden gebruikt?

SF6 gas is een broeikasgas dat slecht is voor het milieu. 1 kg SF6 gas komt overeen met ca. 23 ton CO2. Daarom dient lekkage in de atmosfeer voorkomen worden en is het gebruik van speciale apparatuur verplicht. Door het ontwerp en de speciale zelfsluitende kleppen in de WIKA SF6 bandelingsapparatuur kan gasverlies tot een minimum worden beperkt.

Wat kan worden gevuld met een draagbare SF6 gastransfereenheid?

Door de maximale outputdruk van 50 bar abs kan de draagbare SF6 transfereenheid zowel voor het vullen van gascilinders als andere vaten worden gebruikt. Bij deze druk bevindt het SF6 gas zich al in de vloeibare fase, waardoor opslagruimte wordt bespaard. Met behulp van de tweede uitlaat, die over een drukregelaar beschikt, kan een regelbare vulling tot 16 bar abs plaatsvinden. Dit wordt vooral gebruikt bij het vullen van schakelapparatuur of andere apparatuur.

Is evacuatie van installaties en vaten mogelijk met een draagbare SF6 transfereenheid?

Voor volledige evacuatie van installaties en vaten is een tweede eenheid, een vacuümcompressor voor SF6 gas nodig, omdat aan de inputzijde een draagbare SF6 transfereenheid slechts een einddruk van iets minder dan 1 bar abs toestaat.

Wat is het verschil tussen "olievrij" en "oliearm"?

Met olievrij bevat de compressor nog steeds kleine hoeveelheden smeermiddel die onder diverse omstandigheden in het circuit kunnen komen. "Oliearm" verwijst naar compressoren die geheel zonder smeermiddel werken.

Waarom worden "oliearme" compressoren aanbevolen?

"Oliearme" compressoren worden aanbevolen om te voorkomen dat smeermiddeldeeltjes e.d. het SF6-circuit binnendringen, wat in sommige toepassingen, zelfs in kleine hoeveelheden, technische problemen kan veroorzaken. Alle WIKA gasbehandelingsapparatuur gebruikt "oliearme" compressoren.

Waar moet bij het aansluiten van een draagbare SF6-transfereenheid op worden gelet?

Om een draagbare SF6 transfereenheid aan te sluiten worden aansluitslangen geschikt voor SF6 aanbevolen. Let op dat ze uitgerust zijn met zelfslutiende kleppen en al gevuld zijn met SF6-gas of geheel geëvacueerd zijn voor de eerste toepassing. Anders kan lucht, vocht e.d. het circuit en de te vullen apparatuur binnendringen.

Welke servicetaken kunnen met behandelingsapparatuur worden uitgevoerd?

De gasbehandelingsapparatuur is een SF6-behandelingseenheid die kan worden gebruikt om SF6-gascompartimenten te gebruiken en te vullen alsook het gewonnen gas te filter Inbedrijfstelling van SF6-gascilinders is ook geen probleem met de gasbehandelingsapparatuur.

Wat zijn de bijzondere eigenschappen van het veiligheidsconcept van de GPU-S-x000?

Een van de bijzondere eigenschappen is de scheiding in twee autonoom werkende regelaars. De procesregelaar regelt alle processen en communiceert met de operator via de inputdisplay (ook wel HMI, "Human Machine Interface" genoemd). De veiligheidbesturing, die gebaseerd is op SIL 2-componenten, bewaakt kritische omstandigheden van het systeem. De SIL 2-gecertificeerde componenten waar we naar verwijzen zijn de druksensoren, een laadcel voor het meten van tankinhoud en de SF6-gasdetector (IR-technologie). De laatste detecteert emissies in een bereik van 0 ... 2.000 ppmv. Als de werkpleklimieten worden overschreden (1.000 ppmv), plaatst de detector het systeem automatisch in een veilige toestand en waarschuwt de operator. De emissie van SF6-gas tijdens de behandeling is dus beperkt tot een miniumum. WIKA is de enige leverancier van SF6-gasbehandelingsapparatuur met een veiligheidscontrole conform SIL 2.

Is het mogelijk zonder voorfilter te werken bij het terugwinnen van SF6 gas met behandelingsapparatuur?

Hoewel er in de WIKA behandelingsapparatuur twee filtersystemen zijn ingebouwd (deeltjesfilter en SF6 filter), dient in het geval van zeer verontreinigd SF6 een voorfilter (bijv. GPF-10) te worden gebruikt om het systeem te beschermen.

Waarom kan de capaciteit van de SF6 compressor niet direct gebruikt worden om processnelheden te vergelijken?

Hoewel de capaciteit van de SF6 compressor een indicatie van de processnelheid kan geven, kunnen andere factoren zoals:
  • de diameter van de pijpleiding in de SF6 behandelingseenheid
  • de constructie van de pijpleiding (aantal vernauwingen e.d.)
  • de software-gebaseerde optimalisatie van de processen
  • de algemene omstandigheden (slanglengte en gebruikte diameter e.d.)
ook zeer belangrijk zijn.