FAQ

Service - Kalibratie

Wat is het verschil tussen een DKD/DAkkS-kalibratie en een fabriekskalibratie?

Met een DKD/DAkkS-kalibratie krijgt de klant een DKD/DAkkS-certificaat, met een fabriekskalibratie een 3.1-certificaat conform DIN EN 10204. Ga voor meer informatie over dit onderwerp naar "Kalibratie" flyer.

Wat betekent kalibratie?

Kalibreren in meettechnologie betekent de afwijkingen in het gehele meetinstrument bepalen. Bij kalibratie is er geen technische interventie op het meetinstrument, zoals nulpuntafstelling, instelling van meetbereik en lineariteit, enz. Bij het kalibreren van vaststellende meetinstrumenten wordt de meetafwijking bepaald tussen het display en wat de juiste waarde van de grootheid wordt beweerd te zijn. Voor materiaalmetingen, voor bijvoorbeeld afmetingen, wordt de meetafwijking bepaald door het meten van het verschil tussen de markering en de juiste waarde. Bij meetopstellingen wordt de afwijking tussen de gemeten waarde van het outputsignaal en de waarde die dit signaal bij een ideale overdrachtskarakteristiek en een vastgelegde ingangswaarde moet hebben.

Wat is afstelling?

Afstelling betekent instelling of uitlijning van een meetinstrument (tevens een materiaalmeting), zodat de meetafwijkingen zo klein mogelijk worden gemaakt of dat de omvang van de meetafwijkingen de foutlimieten niet overschrijdt. De afstelling vereist daarom een interventie die, in de meeste gevallen, het meetinstrument of de stoffelijke maat permanent verandert, bijv. het herpositioneren van de wijzer of het aanbrengen van een nieuwe wijzerplaat.

Wat is verificatie?

De verificatie van een meetinstrument (ook een stoffelijke maat) omvat het testen door de bevoegde kalibratie-instantie uitgevoerd conform de kalibratie-instructies, en de afstempeling. Door het testen wordt bepaald of het betreffende meetinstrument aan de kalibratiespecificaties voldoet (wat betekent dat het uit de aard van zijn eigenschappen en zijn metrologische eigenschappen naar tevredenheid aan de eisen voldoet), in het bijzonder, of de omvang van de meetafwijkingen de foutlimieten (n) niet overschrijden. Door het afstempelen is gecertificeerd dat het meetinstrument ten tijde van het testen aan deze eisen heeft voldaan en uit zijn aard verwacht wordt, mits binnen de kalibratie-interval gebruikt overeenkomstig de gedragscode, binnen het gespecificeerde tolerantiebereik te blijven. Welke instrumenten zijn onderworpen aan de verplichte verificatie en welke hiervan zijn uitgesloten is bij wet geregeld.

Wat is de maximale druk die het WIKA DAkkS laboratorium kan certificeren?

8.000 bar

Wat is het minimum aantal kalibratiepunten in een kalibratierapport (DKD/DAkkS-certificaat) voor druk?

voor drukmeetinstrumenten met een nauwkeurigheidsklasse van 0,6 % min. 9 punten
voor drukmeetinstrumenten met een nauwkeurigheidsklasse van 0,6 % min 5 punten.

Hoe vaak of na welke interval is de herkalibratie van een drukmeetinstrument verplicht?

Voor drukmeetinstrumenten met een nauwkeurigheidsklasse van 0,6 % jaarlijks
Voor drukmeetinstrumenten met een nauwkeurigheidsklasse van 0,6 % elke 2 jaar
Voor drukbalansen elke 5 jaar.

Voor welke druk- en temperatuurbereiken zijn de kalibratielaboratoria erkend?

Druk:
Positieve of negatieve manometerdruk -1... +8.000 bar
Absolute druk 0... 8.001 bar
Drukverschil 0... 10 bar bij een statische druk van 250 bar

Temperatuur: -196... +1.200 °C

Wat is het Duitse fysische en technische testinstituut (PTI)?

Het PTB, Braunschweig en Berlijn, is het metrologische staatsinstituut en Duitsland's hoogste technische instantie voor metrologie. Het bewaart en ontwikkelt de nationale normen voor het implementeren van de SI-eenheden en waarborgt hun compatibiliteit op internationaal niveau door samenwerking met andere staatsinstellingen.

Wat is de Duitse Kalibratiedienst? (DKD)?

Overeenkomstig de Units and Time Act (wet op de eenheden en tijd) is de PTB verantwoordelijk voor het waarborgen van de uniformiteit van meetmethoden. Dit bevat vooral de vermeerdering van de meeteenheden binnen de betekenis van de herleidbare meettechnologie. Voor de vermeerdering van de eenheden werkt de PTB voornamelijk met erkende laboratoria. Om uniformiteit in metrologie te bevorderen, en met het doel van een uitgebreide professionele ondersteuning, werd op 3 mei 2011 een commite opgericht met de PTB voor de ontwikkeling van meettechnologiebeginselen voor kalibratie, waarin de PTB en erkende kalibratielaboratoria nauw samenwerken.

Deze instantie wordt de Deutscher Kalibrierdienst (DKD) genoemd (Duitse Kalibratiedienst) en wordt bestuurd door het PTB.

Hoe herkent u een erkende instantie?

Alle door de DAkkS erekende instanties kunnen hun status aantonen door een accreditatiecertificaat. Op soeverein gebied wordt het certificaat geleverd met de bondsadelaar. Bovendien kunnen de instanties hun erkende status aangeven door de DAkkS-accreditatiepictogrammen op testrapporten en certificaten te gebruiken om zo de hoge kwaliteit van hun evaluatiedienst te benadrukken. Het pictogram bestaat uit het beschermde DAkkS-logo en een uniek registratienummer. Op zijn website stelt DAkkS een database beschikbaar van alle erkende instanties (www.dakks.de).

Welke voordelen bieden accreditaties?

Voor het bedrijf bevorderen accreditaties internationale vergelijkbaarheid en erkenning van certificaten en testrapporten. Deze transparantie maakt het voor bedrijven eenvoudiger om toegang te verkrijgen tot nationale en internationale markten. Bovendien is bewijs van accreditatie vaak een randvoorwaarde van bepaalde normen van "potentiële klanten". De Bedrijfsmatige relatie is alleen mogelijk door accreditatie. De consument kan op de gegevens op het kalibratiecertificaat vertrouwen. Bovendien weet hij dat, afhankelijk van de aangegeven data, normen, voorschriften en internationale aanbevelingen hierbij gegarandeerd zijn (conformiteitsverklaring). En tenslotte kan hij ervan uitgaan dat het DKD/ DAkkS-certificaat internationaal binnen brede grenzen wordt erkend.

Waarom moet apparatuur gekalibreerd worden?

Om constante kwaliteit van de gefabriceerde producten te waarborgen is kwaliteitsbeheer conform de familie van normen DIN EN ISO 9000 al jaren van kracht en onmisbaar voor vele bedrijven. Deze norm vereist dat alle kwaliteitsrelevante eigenschappen van een product getest moeten worden en daarbij regelmatig herleidbare onderzoeksapparatuur wordt gebruikt. Kalibratie waarborgt dat de meetresultaten internationaal vergelijkbaar zijn en productaansprakelijkheidsrisico's beperkt zijn - een belangrijke randvoorwaarde voor concurrentiekracht op de toekomstige markten.

Wat is een accreditatie?

Vertrouwen in kalibratienormen staat of valt met de competentie van degenen die de evaluatiedienst leveren. Veel van deze conformiteitsbeoordelingsinstanties onderbouwen de kwaliteit van hun eigen werk via een accreditatie. In dit proces tonen zij een onafhankelijk accreditatie-instantie dat zij hun activiteiten competent en onder naleving van wettelijke en normatieve vereisten en op internationaal vergelijkbaar niveau voltooien. In Duitsland treedt uitsluitend DAkkS als internationaal accreditatie-instantie op.

Wat is een norm?

Norm (VIM): "Stoffelijke maat, meetinstrument, referentiemateriaal of meetinstrument bedoeld om een eenheid of een of meerdere waarden van een hoeveelheid te definieren, materialiseren, conserveren of reproduceren."

Wat is een nationale norm?

Een norm goedgekeurd bij nationaal besluit als basis voor de bepaling van waarden van alle overige normen van de hoeveelheid in kwestie (SI-eenheid).

Wat is een referentienorm?

Een norm, over het algemeen van de hoogste beschikbare nauwkeurigheid op een bepaalde plek of bij een organisatie die gebruikt kan worden om daar metingen door te voeren.

Wat is een arbeidsnorm?

Een norm die als routine wordt gebruikt bij het kalibreren of testen van stoffelijke maten, meetinstrumenten of referentiematerialen

- een arbeidsnorm wordt gebruikelijk gekalibreerd met behulp van een referentienorm
- een arbeidsnorm die normaal gesproken gebruikt wordt om te garanderen dat metingen naar behoren worden doorgevoerd heet een testnorm.

Hoe wordt een kalibratie-interval bepaald?

Om ervoor te zorgen dat permanent juiste metingen worden verricht, dient de gebruikte inspectie-apparatuur op regelmatige intervallen worden bewaakt of gekalibreerd. Deze periode komt overeen met de kalibratie-interval. De gebruiker van een kalibratie-item heeft de volledige verantwoordelijk voor het bepalen van de exacte kalibratie-interval. Er zijn echter veel verschillende factoren die invloed hebben op de bepaling van de kalibratie-interval. Dit zijn onder andere de gewenste meetonzekerheden, definitie van normen en richtlijnen, bedrijfsomstandigheden van de inspectie-apparatuur, gebruiksfrequentie, indirecte kosten door metingen met een defect instrument en aanbevelingen van de fabrikant.

Voor welke elektrische meetparameters zijn de kalibratielaboratoria erkend?

DC stroom:  0 mA … 100 mA
DC spanning: 0 V … 100 V
DC weerstand: 0 Ω … 10 kΩ

Kan een 3.1 acceptatietest-certificaat/fabriekskalibratie-certificaat voor herleidbaarheid worden gebruikt?

Nee. Een 3.1 inspectiecertificaat/fabriekskalibratie-certificaat wordt uitsluitend gebruikt om de afzonderlijk gemeten waarde te vermelden en kan niet voor herleidbaarheid worden gebruikt. De verklaring dat een 3.1 inspectiecertificaat/fabriekskalibratie-certificaat de herleidbaarheid documenteert is slechts aanvaardbaar indien:

  • de gebruikte referentiestandaarden herleidbaar zijn en
  • een erkende kalibratieprocedure (goedgekeuride procedure), beschreven in een normatief document, naar behoren werd verricht.

Uit kostenoverwegingen wordt dit slechts in veel gevallen in beperkte vorm gebruikt. 3.1 inspectiecertificaten/fabriekskalibratie-certificaten van erkende test- en kalibratielaboratoria moeten behandeld worden als kalibratiecertificaten van niet-geaccrediteerde instanties.


Wat is het verschil tussen een kalibratie en een verificatie?

Het verschil tussen een kalibratie en een verificatie is dat de verificatie door een overheidsinstantie moet worden uitgevoerd. In sommige gevallen kan het ook een wettelijke verplichting zijn. Kalibreren is het regelmatig controleren van meetinstrumenten. Hiervoor wordt een referentieinstrument gebruikt dat traceerbaar is, zodat het voldoet aan de internationale norm. Beide procedures beschrijven alleen de controle van de beeldkwaliteit niet de correctie ervan.

Wat is het verschil tussen een kalibratie en een aanpassing?

Als een instrument gekalibreerd is en de afwijking te groot is en niet meer binnen de specificaties van de fabrikant valt, wordt het instrument gereset. Dit proces wordt aanpassing genoemd.

Wat zijn de gevolgen als instrumenten niet regelmatig worden gekalibreerd?

Elk meetinstrument is onderhevig aan veroudering als gevolg van mechanische, chemische en thermische belasting. Het resultaat is dat het in de loop van de tijd veranderende meetwaarden oplevert. Als het instrument onnauwkeurig is geworden, kan dit leiden tot verstoringen in het proces of zelfs veiligheidsrisico's veroorzaken. Door kalibratie kan dit tijdig worden gedetecteerd.

Wat is het verschil tussen de fabriekskalibratie en de kalibratie volgens ISO 17025?

Het verschil is dat de fabriekskalibratie alleen de afwijking van de referentie documenteert, terwijl de ISO 17025-kalibratie de traceerbaarheid volgens de nationale norm garandeert. Daarnaast worden naast de afwijking ook de hysteresis en de herhaalbaarheid gedocumenteerd. Dit is ook internationaal bekend.


Wat is het verschil tussen een kalibratiecertificaat volgens ISO 17025 en een fabriekskalibratie?

Met een kalibratie volgens ISO 17025 worden nog veel meer kengetallen bepaald en wordt de uitgebreide meetonzekerheid grafisch ontwikkeld. Dit wordt daarom ook wereldwijd door alle operators erkend.