Bedrijf

Selectie van leveranciers

1. Leverancierskwalificatie

Kwaliteitsbeheer systeem
Als mimimum eis verwacht WIKA van haar leveranciers dat zij aantonen dat zij beschikken over een effectief kwaliteitsbeheer systeem dat voldoet aan de eisen van de ISO 9001 normenreeks. Voor leveranciers van wie de producten in de automobielindustrie worden gebruikt, gelden de standaardeisen volgens ISO/TS 16949. Een huidig certificaat van een geautoriseerde certificatie-instelling wordt beschouwd als een bewijs van de invoering van één van de bovengenoemde systemen. De leverancier moet elke wijziging in zijn certificatenstatus onmiddelijk melden aan de verantwoordelijke WIKA-afnemer.

Milieubeheer systeem
WIKA-leveranciers moeten gecertificeerd zijn zoals WIKA volgens EMAS of ISO 14001 of ten minste een documentatie kunnen voorleggen over regelmatige maatregelen ter verbetering van het milieu. De leverancier verbindt zich ertoe de wettelijke grenswaarden tijdens de productie van de onderdelen en met betrekking tot de voor de productieprocessen gebruikte materialen in acht te nemen, ook al zijn deze waarden slechts minimum eisen. Er moet rekening worden gehouden met wijzigingen van deze eisen door de wetgeving, maar deze hoeven niet aan WIKA te worden meegedeeld. De onderzoeksresultaten en informatie over de leverancier en het milieubeheer moeten zonder verzoeker worden voorgelegd.

2. Zelfevaluatie

Nieuwe leveranciers worden eerst geëvalueerd op basis van een standaard zelfbeoordelingsformulier. Dit formulier bevat algemene vragen over de bedrijfsgrootte/structuur/juridische vorm/technologie/resources/QM-systeem... Het commodity team bestaande uit de Lead Buyer, SQE (Supplier Quality Engineer) en de SLE (Supplier Lead Engineer, technische ondersteuning) beslist over de verdere procedure.

3. Pre-Audit en procescontrole

Alvorens een bestelling te plaatsen, voert WIKA een pre-audit uit voor potentiële leveranciers op basis van de WIKA checklist. Het doel van de pre-audit is om te controleren of een nieuwe leverancier in staat is om aan de eisen van WIKA te voldoen, zodat er een basis is voor een verdere samenwerking met de leverancier. Na afloop van de audit wordt de leverancier binnen een werkweek op de hoogte gebracht van het audit-resultaat. Indien het audit-resultaat verbeteringsmaatregelen vereist, dient de leverancier een actieplan op te stellen en dit binnen de afgesproken termijn naar de WIKA Lead Auditor te sturen. Een tweede audit is niet bedoeld als een proces-audit die verplicht is bij het plaatsen van de bestelling. Alle open vragen die voortvloeien uit de pre-audit kunnen dan tijdens de proces-audit worden opgelost. De pre-audit wordt uitgevoerd door het commodity team of door de respectievelijke IPO (koper verantwoordelijk voor het betreffende inkoopgebied) en er wordt kwaliteitsondersteuning geboden door de respectievelijke WIKA-dochteronderneming. Meestal is dit afhankelijk van de productielocatie van de leverancier.

Voor een definitieve procesgoedkeuring wordt een proces-audit uitgevoerd rond de tijd dat het eerste artikel wordt geproduceerd. De proces-audit wordt uitgevoerd door de Supplier Quality Engineer van het betreffende Commodity Team. Met een proces-audit. WIKA kan ook verbetermaatregelen vereisen. Een vervolg audit is mogelijk.

De audits omvatten de elementen 1-4 van de vragenlijst volgens VDA 6.3. De resultaten van zowel de pre-audit als de Process Audit zijn beoordeeld volgens VDA 6.1 (zie volgende punt).

4. Beoordeling en goedkeuring

Op basis van de individuele beoordelingen wordt de mate van naleving (in procenten) bepaald. De leverancier kan als volgt worden beoordeeld:

  • >= 90 procentpunten              -> A beoordeling
  • >= 80 < 90 procentpunten      -> B beoordeling
  • < 80 procentpunten                -> C beoordeling

5. Haalbaarheidsverklaring

Het haalbaarheidsassesment wordt uitgevoerd om te beoordelen of een aangevraagd onderdeel kan worden vervaardigd volgens de eisen (tekening/specificatie) onder serieproductieomstandigheden. De leverancier is verantwoordelijk voor het haalbaarheidsassesment die hem de kans biedt om zijn ervaring in te brengen en voorstellen te doen ten voordele van beide partijen. Idealiter gebeurt dit in samenwerking met de verantwoordelijke WIKA projectinkoop- of engineerafdeling. Gezien de toleranties onder de statische aspecten en de functie en belasting van het product moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de toleranties. Verder moet aangegeven worden of de capaciteit van de leverancier voldoende is voor de levering van de geplande hoeveelheden en/of de geplande leverdata kunnen worden gehaald.

Methoden die gebruikt kunnen worden voor haalbaarheidsassesments zijn bijvoorbeeld:

  • Design of Experiments (DoE)
  • Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)
  • Process Capability Analysis (SPC)
  • Fault tree analysis/Ishikawa diagram

6. Ontwikkeling van leveranciers

De WIKA-leveranciersontwikkeling biedt de mogelijkheid om bestaande QM-systemen te verbeteren volgens de standaard eisen van ISO/TS 16949. WIKA helpt haar leveranciers graag met informatie, kennis en ervaring. Dit kan bijvoorbeeld door middel van regelmatige leveranciersbeoordelingen, een duidelijke definitie van de documenten en de procedures die nodig zijn voor het nemen van steekproeven, training voor het gebruik van de WIKA-specifieke tools en algemene kwaliteitsinstrumenten (bijv. FAI, 8D, Ishikawa, 5 Why), het sluiten van een Quality Assurance Agreement (QAA), definitie van duidelijke doelen (bijv. ppm, betrouwbaarheid van levering). Daarnaast behoudt WIKA zich het recht voor om een systeem-, proces- en/of product-audit uit te voeren om ter plaatse te controleren of het kwaliteitsbeheer systeem effectief is. Daarnaast is de leverancier verantwoordelijk voor de ontwikkeling van zijn onderleveranciers.