Bedrijf

Gevanceerde kwaliteitsplanning

Advanced Product Quality Planning is de basis voor het voorkomen van mogelijke fouten en voor een continue verbetering. Het Advanced Product Quality Planning proces omvat alle stappen van ontwikkeling tot serieproductie. Het is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat in de lopende serie onderdelen van onderleveranciers op het juiste moment, op de juiste plaats, in de juiste hoeveelheid en kwaliteit en tegen de overeengekomen prijs beschikbaar zijn. WIKA behoudt zich het recht voor om de geavanceerde productskwaliteitsplanning van de leverancier met betrekking tot geselecteerde projecten te ondersteunen. Het wordt echter over het algemeen aanbevolen dat de leveranciers de WIKA APQP checklist gebruiken of afstemmen op de inhoud van hun eigen documenten.

1. Tekeningen/specificaties/normen

Al bij het plaatsen van de bestelling levert WIKA een tekening en/of een 3D-gegevensrecord met de revisiestatus ≥ 01. Het concept van de leverancier is gebaseerd op deze status en de bevestigde haalbaarheidsanalyse voor kritische componenten. De in de tekening aangegeven WIKA-specificaties worden geleverd door WIKA.

Algemeen geldende normen en specificaties

De leverancier moet ervoor zorgen dat alle documenten die nodig zijn in de tekening of die nodig zijn voor de productie up-to-date zijn.

2. Planning van het project

Het projectschema moet, indien nodig, worden voorgelegd aan de projectaankopen voordat de bestelling wordt geplaatst. Het bevat alle relevante stappen, deadlines en mijlpalen van het projectproces. De leverancier moet de goedkeuringen van de afzonderlijke fasen van de product- en procesontwikkeling evalueren en documenteren. Voor elke fase van het project zal de leverancier het schema van de projectaankopen presenteren zonder dat hij/zij hierom gevraagd wordt.

3. Processtroomdiagram

Het processtroomdiagram, dat een grafische weergave is van het gehele productieproces, wordt op verzoek door WIKA opgesteld. Het wordt aangevuld met een korte beschrijving van de individuele productie- en teststappen.

4. FMEA

FMEA is een systematische analysemethode om mogelijke fouten en hun effecten te evalueren. Het is een kennisgeheugen dat beslissingen beter traceerbaar maakt. De leverancier moet een productgerelateerd FMEA opstellen dat regelmatig moet worden geactualiseerd op basis van afgekeurde hoeveelheden en klachten van klanten. WIKA accepteert een indeling in proces- en productgerelateerde FMEA's. Indien nodig wordt er een afstemming met WIKA FMEA gemaakt.

5. Controleplan

Het controleplan beschrijft het systeem en de productcontroleprocessen door de afzonderlijke teststappen, testapparatuur, testfrequenties en documentatie op te sommen. Het bevat onder andere alle specialen (kritische/significante) kenmerken die in de tekening en specificaties zijn aangegeven of zijn afgeleid van de FMEA. Indien nodig moeten studies naar machine- en procescapaciteit worden gepland (zie ook punt 9). Indien nodig wordt bij het plaatsen van de bestelling van de eerste artikelen het controleplan opgevraagd.

6. Referentiemeters/meetapparatuur/analyse van het meetsysteem

Om er zeker van te zijn dat de juiste eenheden worden geproduceerd, is het noodzakelijk om geschikte meetapparatuur te kiezen. De leverancier is verantwoordelijk voor de selectie. het gebruik en de regelmatige inspectie van de meetapparatuur. De geschiktheid van de meetapparatuur wordt gecontroleerd door middel van een meetsysteemanalyse. Indien gewenst kan WIKA het daarvoor te gebruiken formulier naar de leverancier sturen. Referentiemeters worden in overleg met WIKA geproduceerd. De leverancier moet ervoor zorgen dat de eigendommen van de klant intact blijven en op de juiste wijze worden opgeslagen. Het toezicht op de meetapparatuur is de verantwoordelijkheid van de eigenaar.

 7. Traceerbaarheid

Om de traceerbaarheid tot aan de ontvangst van de goederen te garanderen, moet de leverancier ervoor zorgen dat alle materialen en onderdelen gemarkeerd zijn en dat elke productiestap duidelijk kan worden geïdentificeerd. De markering geeft informatie over het gebruikte materiaal, het artikelnummer, de hoeveelheid, het batchnummer, de productiedatum, de fabricagestatus en de controles tijdens het productieproces die met de bijbehorende inspectienota zijn uitgevoerd. Dit documentatiesysteem garandeert de lokalisatie van alle producten. In overleg met de verantwoordelijke koper wordt de maximale partijgrootte die kan worden afgebakend gedefinieerd, rekening houdend met de economische aspecten en het daaraan verbonden risico. WIKA behoudt zich het recht voor om de maximaal definieerbare partijgrootte te specificeren.

8. Onderdeel van de levenscyclus

WIKA raadt haar leveranciers aan om voor elk artikelnummer dat in serieproductie wordt gebruikt een onderdelenlevenscyclus te creëren, die alle materiaal-, product-, gereedschaps- en proceswijzigingen met de toepassingsdatum (lotnummer/leverdatum) bevat. Onderdelen van een productfamilie kunnen na overleg ook worden gecombineerd in een curriculum vitae. WIKA behoudt zich echter van het recht voor om voor bepaalde projecten een aparte onderdelenhistorie te eisen. WIKA kan de onderdelenhistorie op elk moment en zonder beperkingen opvragen bij de leverancier.

9. Functionele controles

De leverancier dient alle functionele controles uit te voeren volgens de tekening en de relevante specificaties als onderdeel van de eerste artikelinspectie.

10. Studie van machine- en procescapaciteit

Voorafgaand aan de eerste artikelinspectie moet de leverancier machine- en procesgeschiktheidsonderzoeken uitvoeren volgens de criteria die in de tekening zijn aangegeven. De beoogde CMK/CPK-waarden worden door WIKA gedefinieerd in het eerste artikelinspectieverslag, afhankelijk van het geëvalueerde proces.

11. Preventief onderhoud

De leverancier is verplicht een procedure voor preventief onderhoud te garanderen, waardoor de leveringscapaciteit op elk moment kan worden gegarandeerd. Dit plan omvat onder andere de volgende punten:

  • Apparatuur voor onderhoud/reparaties
  • Opslag en revisie
  • Installatie en retrofitting
  • Gereedschapswisselprogramma voor slijtgereedschappen

Als een van deze taken wordt toegewezen aan een onderaannemer, moet de leverancier een controle- en traceerbaarheidssysteem opzetten. Er moet worden gegarandeerd dat een instrument tijdens het hele proces zonder enige twijfel aan de eigenaar ervan k

12. Noodplan

Er moet een noodstrategie worden ontwikkeld voor processen die van invloed zijn op de leveringscapaciteit (bijv. speciale gereedschappen/bottleneckmachines/testapparatuur/levering van reserveonderdelen/machines en meetapparatuur/onderbreking van de stroom-, gas- of watervoorziening).

13. Producten geleverd door WIKA

Voor producten en verpakkingen die door WIKA worden geleverd, zal de leverancier een inkomende controle uitvoeren waarbij de geleverde onderdelen worden gecontroleerd op hoeveelheid, identiteit en visueel waarneembare schade. De meeteisen worden afgestemd met WIKA.

14. Prototypes en onderdelen uit de pre-serie

Alle prototypes en pre-serie onderdelen moeten duidelijk en voldoende gemarkeerd zijn in overeenstemming met de afgebeelde ontwikkelingstatus. Een monster (prototype) = producten en materialen die niet volledig in serie vervaardigd zijn. B-steekproef (pre-productiereeks) = een monster dat nog niet is vervaardigd met behulp van de apparatuur en procedures voor de latere serieproductie en/of gedeeltelijk onder serieproductieomstandigheden.

15. Procesaanmelding

WIKA voert procesaantekeningen uit op basis van de WIKA checlist in de vestigingen van de leveranciers. De procesaanmelding wordt gepland in overleg met de verantwoordelijke afdeling van de leverancier. WIKA kan ook het proces van aftekenen uitvoeren in het kader van de eerste artikelinspectie (bijv. nieuwe leverancier). Na de afmelding wordt de leverancier binnen een werkweek op de hoogte gebracht van het controleresultaat, maar meestal wordt de informatie op de bezoekende dag gegeven. Indien het resultaat verbetermaatregelen vereist, moet de leverancier een actieplan opstellen en dit binnen de afgesproken termijn naar de WIKA Lead Auditor sturen. Het proces van aftekenen omvat de capaciteitsstudies, de naleving van de leveringstermijnen, documenten voor de eerste artikelinspectie en een Advanced Product Quality Planning. Optioneel zal WIKA een procesaudit uitvoeren volgens VDA 6.3 (zie elementenserie oplevering punt 7 (6), procesaudit).

16. Materiële gegevensverwerking

Op verzoek van WIKA maakt het verzamelen van materiaalgegevens deel uit van de bemonsteringsinspectie. De leverancier voert de nodige gegevens in het systeem in en stelt deze gratis ter beschikking voor WIKA. Bovendien moet de leverancier een verwijderings- of recyclingconcept voorleggen.

IMDS (International Material Data System)

De term IMDS beschrijft een archiverings-, uitwisselings- en managementsysteem voor de automobielindustri. Op basis van dit systeem wordt een materiaalspecificatieblad opgesteld waarin alle gebruikte materialen voor een onderdeel samen met de proprortionele materiaalcomponenten en alle gegevens die nodig zijn voor de latere recycling van het onderdeel van het voertuig worden vermeld.

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of  Chemicals)

REACH is een EU-verordening inzake chemische stoffen die op 1 juni 2007 in werking is getreden. REACH is een EU-verordening en is dus in gelijke mate en rechtstreeks toepasbaar in alle lidstaten.

RoHs (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances)

De EG-richtlijn 2002/95/EG betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur regelt het gebruik van gevaarlijke stoffen in instrumenten en onderdelen. Deze richtlijn en de omzetting ervan in nationaal recht worden aangeduid met de afkorting RoHS.


17. Eerste artikel inspectie

De eerste artikelinspectie is de laatste stap van de pilotfase en leidt tot serieproductie. Het omvat de eindcontrole en goedkeuring van de componenten voor gebruik in serieproductie. De eerste artikelen zijn producten die al door middel van serieproductieapparatuur op de beoogde locatie en onder seriematige procescondities zijn vervaardigd. Dit is bedoeld om te garanderen dat de door de leverancier vervaardigde producten voldoen aan alle WIKA-eisen volgens de tekeningen en specifiacties. C-monster (nulreeks) = monster dat uitsluitend met behulp van de apparatuur en procedures voor serieproductie onder de betreffende randvoorwaarden is vervaardigd. Onderdelen met revisie-index van 01 en meer. De eerste artikelinspectie is gratis voor WIKA.

Eerste artikel inspectieverslag

WIKA stelt het formulier onmiddelijk ter beschikking na het plaatsen van de leverancier. De leverancier zal dit rapport invullen. Indien er gebruik wordt gemaakt van gereedschap met meerdere spouwen, wordt voor elke spouw een eerste artikelcontrole uitgevoerd.

Inzendingsfasen

In principe behoudt WIKA zich het recht voor om te beslissen over de fase van indiening. Niveau 3 in de PPF-procedure (VDA deel 2) wordt als standaard beschouwd.

Verzending van documenten en goedkeuring van onderdelen

De volledige documenten moeten worden opgeslagen in een map die per e-mail wordt verstuurd naar EMPB-undSerienreport@wika.de. De eerste artikelonderdelen moeten voldoende gemarkeerd zijn voordat ze naar WIKA worden gestuurd, aangezien markering ervoor zorgt dat de onderdelen aan het inspectierapport kunnen worden toegewezen. De leverancier mag geen serieonderdelen aan WIKA leveren voordat deze schriftelijk zijn goedgekeurd.

Tweede artikel inspectie

WIKA behoudt zich het recht voor de kosten van een tweede artikel inspectie aan de leverancier in rekening te brengen indien de eerste artikel goedkeuring niet kan worden gegevens wegens onvoldoende voorbereiding door de leverancier.

18. Referentiemonster

Een referentiemonster moet helpen om het vereiste kwaliteitsniveau te bereiken, wat vooral belangrijk is wanneer de beschikbare gegevens onvoldoende of niet duidelijk zijn en de onderdelen bij gevolg niet kunnen worden goedgekeurd. WIKA raadt de leverancier aan om minstens één referentiemonster samen met de eerste artikelkeuringsdocumenten gedurende de vereiste periode te bewaren. Het referentiemonster moet als zodanig gemarkeerd zijn en dezelfde afmetingen hebben als de geleverde onderdelen. Tenzij anders overeengekomen, moet de leverancier een referentiemonster bewaren voor elke holte van een gereedschap of proces.

19. Certificaten van acceptatietesten

Indien WIKA dit vereist in de besteldocumenten of in de technische documentatie, moet de laatste versie van het keuringscertificaat volgens DIN EN ISO 10204 worden opgesteld. Uitzonderingen op deze regel moeten apart worden besproken en in de order worden gedocumenteerd. De inspectieresultaten worden gecertificeerd door een afdeling die onafhankelijk is van de productieafdeling en bevestigd door een door de fabrikant aangewezen deskundige. Inspectieresultaten op basis van specifieke tests, d.w.z. tests volgens de in de order gespecificeerde technische voorwaarden maken deel uit van het inspectiecertificaat. Om te bepalen of de onderdelen voldoen aan de in de order gespecificeerde eisen, moeten de nominale en de werkelijke waarden duidelijk worden aangegeven. De nominale waarden worden ontleend aan de technische documentatie. Het certificaat van de acceptatietest moet uiterlijk bij ontvangst van de goederen in elektronische vorm aan WIKA ter beschikking staan.


20. Verpakking

De verpakking heeft invloed op de kwaliteit van het product en moet daarom samen met WIKA worden gekozen voordat met de serieproductie wordt gestart. Indien nodig moeten er transport- en verpakkingsproeven worden gepland om na te gaan of de verpakking geschikt is.

21. Bewaartermijnen

Gezien de verjaringstermijnen voor productaansprakelijkheidsclaims wordt aanbevolen dat de leverancier het materiaal tot 30 jaar bewaart.

22. Vereisten

Vereisten is dat er een periodieke controle is van het betreffende onderdeel. In voorkomend geval vindt herkwalificatie plaats via zelfcertificering (VDA 2,4.10). De omvang en frequentie van de herkwalificatie moet worden overeengekomen met de verantwoordelijke WIKA SQE.

23. Standaard en catalogus onderdelen en materialen

  • Steekproeven van standaard onderdelen en materialen => eerste artikelinspectie is niet nodig
  • Steekproeven van catalogus onderdelen en materialen => alleen op speciaal verzoek van WIKA

 

 

 

Contact

Heeft u verdere vragen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.