Bedrijf

Verklaring REACh / RoHS / Lijsten van verboden stoffen

1. Verordening (EC) Nr. 1907/2006 (REACh)

Als fabrikant van meet- en regelapparatuur produceren wij zelf geen stoffen/chemicaliën. De hoeveelheid stoffen/chemicaliën die nodig is om onze producten te produceren is niet groter dan één ton per jaar. Als downstreamgebruiker zijn wij vrijgesteld van de registratieplicht. Volgens artikel 33 van de REACH-verordening zijn wij echter verplicht informatie te verstrekken over stoffen in voorwerpen. Hierbij verklaren wij dat onze producten en verpakkingen geen stoffen in concentraties van meer dan 0,1 massaprocent bevatten die op de kandidatenlijst staan, met de volgende uitzonderingen.

Wij verwachten dat al onze producten die metalen (staal, aluminium en koperlegeringen) en elektronische componenten gebruiken, meer dan 0,1% lood bevatten, CAS-nr. 7439-92-1, EG-nr. 231-100-4, dat volgens REACH als SVHC is opgenomen. In de bijlage hebben we de producten opgesomd die geacht worden te zijn aangepast.

2. EU-richtlijn RoHS (2011/65/EU, 2015/863/EU)

We hebben met succes de EU-richtlijn 2011/65/EU (RoHS) in ons bedrijf geïmplementeerd en hebben een overeenkomstig management aangesteld. De elektrische en elektronische producten voldoen aan de eisen, die wij bevestigen in een EU-conformiteitsverklaring.

De inhoudelijke wijziging van bijlage ll, die werd toegevoegd door de richtlijn 2015/863/EU, zal van toepassing zijn op categorie 9 (meet- en regelapparatuur) vanaf 21.07.2021. Mechanische producten zoals manometers of thermometers, zijn niet onderworpen aan de RoHS 2011/65/EU, d.w.z. dat we geen EU-conformiteitsverklaring mogen afgeven. Indien u echter bevestiging nodig heeft dat een mechanisch product ook voldoet aan de RoHS-materiaalgrenzen, kunnen wij deze verklaring afgeven.

3. RESOLUTION MEPC. 269(68)  -  Verdrag van Hong Kong

De stoffen die in deze resolutie worden genoemd zijn ofwel stoffen zoals reinigingsmiddelen die vanwege hun gevaarlijke aard zoveel mogelijk worden vermeden in de productieprocessen bij WIKA, maar die in geen geval bestanddelen van WIKA-producten zijn. De overige stoffen die ook in deze resolutie worden genoemd, vallen onder de RoHS-richtlijn waarvoor de verklaring in paragraaf 2 geldig is.

Dankzij de conformiteit met RoHS kunnen we dus voor WIKA-producten afleiden dat de ''Materialen in de scheepsstructuur of uitrusting'' die in het Verdrag van Hong Kong worden genoemd, niet relevant zijn.

Wij streven er echter naar om zo snel mogelijk te voldoen aan de eisen van de hierboven genoemde richtlijn voor het vrij zijn van gevaarlijke stoffen. Daarom heeft WIKA een omvangrijk programma opgezet dat het gebruik van milieugevoelige stoffen in onze producten in een zo vroeg mogelijk stadium voorkomt.

Als u op korte termijn vrij wilt zijn van gevaarlijke stoffen, moeten wij de kosten voor een geavanceerde kwalificatie en de daaruit voortvloeiende extra kosten en afspraken berekenen.